ਪ੍ਰਭੂ ਯੱਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ

ਜੇ ਮਸੀਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦਿਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਵਾਹੀਆਂ ਜੋ ਓਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਓਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਗੁਵਾਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਤ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1500 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜਿੰæਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਮੈ ਇਹਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂ ਗਾ”
ਮੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵੰਤ ਸੈਲ ਹਰ ਪਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ:ਐਨ: ਏ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਫ਼ਨਾਅ ( ਮੌਤ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ -17 ਤੋਂ -22 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ, ਪਤੀਆਂ ਪੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਰਛਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਕਿਰਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ “ਕੁੰਮ ਬਇਜ਼ਨੀ” ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾ, ਰੁੱਖ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਗਡੋਏ ਅਪਣੀ ਮੂਰਛਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਐਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਗਡੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘੜੀ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਕਲਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਤਪਾਦਨਾ ਇਸ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸਦੀਵੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਯੱਸੂ ਆਖਿਆ, “ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ”
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੱਤ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਅ+ਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਈਸਟਰ ਮੁਬਾਰਿਕ!!

News Search

Main Happenings

Amir Ayad lies in a hospital

By News By ......

Posted on July 13, 2015 at 10:00 PM

Amir Ayad lies in a hospital bed after he was allegedly beaten by Islamic hardliners who stormed a mosque in suburban Cairo

Pakistan: Islamist Mob Kills Christian Couple Accused of Blasphemy

By News By ......

Posted on July 13, 2015 at 10:00 PM

Commanded from mosque loudspeakers, a Muslim throng in Punjab Province killed a Christian couple yesterday after a co-worker accused the pregnant wife of defiling the Koran, sources said.