ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ-
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਮਸਾ ਮੇਥਨੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੱਂਨਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਧੀਨ ਅਚੰਭਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੋਪ ਦੇ ਵੈਟੀਕਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ। ਪੰਥਿਕ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ! ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ(ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ) ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਕੈਥੀਡਰਾ ( ) ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੁਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਅਜੇਹੇ ਫ਼ਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਹਨ (1) ਕੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?(2) ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਚਲਣ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਆਪ ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਭਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਮਸੀਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਸੰਤ ਪਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੱਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਖੂੰਨ ਦੀ ਪੌਹਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਫੇਰ ਬਦ ਚਲਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂੰਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਓਸ ਪਾਕ ਖੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਲਿਓ ਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਕ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! (3) ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌਕਸ ਨੀਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ” ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਬਰਹੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ “ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ”
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬਦ ਫੈਹਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। (4) ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਐਚ:ਆਈ: ਵੀ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਗਾ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਸਖੈਂਡਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਅਣੀਆਂ ਨੱਨਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ? ਜਿਨਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪਾਕ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬਰਕਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀਆਂ ਫ਼ਾਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ,ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਕਾਰੀ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਫ਼ਾਦਰਜ਼ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ:ਆਮੀਨ!

News Search

Main Happenings

Amir Ayad lies in a hospital

By News By ......

Posted on July 13, 2015 at 10:00 PM

Amir Ayad lies in a hospital bed after he was allegedly beaten by Islamic hardliners who stormed a mosque in suburban Cairo

Pakistan: Islamist Mob Kills Christian Couple Accused of Blasphemy

By News By ......

Posted on July 13, 2015 at 10:00 PM

Commanded from mosque loudspeakers, a Muslim throng in Punjab Province killed a Christian couple yesterday after a co-worker accused the pregnant wife of defiling the Koran, sources said.

Editorial

Christian Review: 1 Resurrection Immaculate birth, death on the Cross and resurrection of Jesus Christ are the fundamentals of Christian faith. If Christ did not rise from the dead on third day, the whole religion collapses like a pack of cards. If He did not rise, divine birth is a sham and all lies

 

Conatc Info

Christian Review - Online News
Canada & India

Email: solomon.naz@gmail.com

Copyrights ©Christian Review
Website By Design Den